Mooie stappen in dossier Nota Varen 2, wel ruimte voor verdere verbetering

29 mei 2020

Afgelopen twee weken werd de Nota Varen deel 2 van de gemeente Amsterdam besproken in de raadscommissie MLW (Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water) en vervolgens in de gemeenteraad. Ondanks dat er toch in 2025 uitstoot vrij gevaren moet worden in het centrum, heeft het Watersportverbond toch een aantal successen behaald. 

Na het indienen van een zienswijze op de Nota Varen 2 door o.a. het Watersportverbond, is de ‘Nota van beantwoording’ van de gemeente Amsterdam uitgekomen waarin veel werd uitgelegd maar weinig of bijna niets veranderd. Er waren nog verscheidene open eindjes, vaak met de vermelding “wordt nader uitgewerkt”, een opmerking die 37 keer voorkwam. Dit was voor ons aanleiding om in te spreken. Normaal gesproken gaat dat mondeling maar deze keer schriftelijk, omdat de vergadering vanwege de coronamaatregelen middels een online vergaderplatform plaatsvond. Als gevolg van de papieren inspraak was dit minder indringend en konden de raadscommissieleden geen vragen aan de insprekers stellen.


Bezwaren kenbaar gemaakt 

Het Watersportverbond heeft per brief aan alle leden van de raadscommissieleden MLW haar bezwaren kenbaar gemaakt ten aanzien van de nota en de 'Nota van Beantwoording'. De uitkomsten van de vergadering van de raadscommissieleden MLW op 14 mei 2020 waren zeer teleurstellend, omdat de aandacht ook nu weer vrijwel geheel naar de reders van passagiersvaart uitging en niet naar de belangen van de recreatievaart. En daardoor ook niet naar de negatieve gevolgen van de nota voor de watersportverenigingen, hun leden en andere waterrecreanten.


Uitstootvrij varen kost tijd en geld

Aangezien de behandeling van de Nota Varen 2 in de gemeenteraadsvergadering al op 20 mei 2020 gepland stond (minder dan een week na de commissievergadering) hebben we zeer snel per brief de commissieleden, fractieleden en voorzitters van de fracties benaderd en uitgelegd dat de behandeling van onze inspraakreacties tijdens de vergadering van de raadscommissie voor ons zeer teleurstellend was. Nogmaals hebben wij aangegeven dat de ambities van de gemeente om te komen tot uitstootvrij varen in de Amsterdamse binnenwateren tijd en geld kosten om deze waar te kunnen maken. Daarmee bedoelen we met name de eisen aan watersportverenigingen, hun leden en andere pleziervaarders voor het ombouwen naar elektrische voortstuwing. We hebben de raadsleden daarom dringend gevraagd om moties in te dienen, om zo grote ellende voor de watersportverenigingen en hun leden te voorkomen. Daarop hebben drie fracties contact met ons opgenomen.


Resultaten

De behandeling in de gemeenteraad heeft gelukkig geresulteerd in:

  • Het aannemen van een onderzoeksmotie van Dennis Boutkan van de PvdA om een uitzondering te maken voor de kajuitmotorboten in het Centrum van Amsterdam - de boten van de watersportverenigingen Albatros en Oostvaarders in de Dijksgracht - omdat zij anders in 2025 alleen nog met elektrische voortstuwing naar hun vaargebied mogen varen. Voor hun haven en type boten is dit, ook gezien de kosten, een onhaalbare eis.
  • Verder heeft Dennis Boutkan ook een pleidooi gehouden om het Watersportverbond (naast HISWA-RECRON die daar nu aan zit) ook als stakeholder formeel aan de overlegtafel te laten aanschuiven. Wethouder Dijksma bleek daar welwillend tegenover te staan.
  • De wethouder heeft wel een toezegging gedaan dat er in 2022 bekeken gaat worden hoe de stand van zaken is met betrekking tot laadinfra vanuit het oogpunt van het vervolgtraject, dus vanuit de haalbaarheid. Van daaruit kan er gekeken worden naar het tijdspad.
  • Voor het (Zuider)Amstelkanaal hadden wij in onze zienswijze, en ook weer bij de inspraak, het verzoek gedaan om naast de Kostverlorenvaart en Amstelroute ook het (Zuider)Amstelkanaal aan te merken als doorgaande vaarroute (waar je dan dus niet uitstootvrij hoeft te varen). Dit met als argument dat zo voorkomen kan worden dat vooral boten, die vanaf de Nieuwe Meer naar de Amstel willen varen, over het voor hen gevaarlijke IJ moeten varen. De wethouder heeft op een vraag daarover vanuit de raad toegezegd om die mogelijkheid te laten onderzoeken.
  • Moties om het jaartal 2025 voor uitstootvrij varen in het Centrum te wijzigen naar 2030 hebben het niet gehaald. Ook (net) niet een motie om varend erfgoed vrij te stellen van de verduurzaming eis.

De Gemeenteraad van Amsterdam heeft Nota Varen 2 met algemene stemmen op 20 mei 2020 aangenomen.

Voor onze eerdere inspanningen op dit dossier klik hier. 

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond